środa, 30 stycznia 2019

59. Zapraszamy do udziału w konkursie poetyckim!

„Co się komu w duszy gra, co kto w swoich widzi snach…”.REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO
„Na Początku Było Słowo”


I. ORGANIZATORZY KONKURSU

Organizatorem Konkursu Poetyckiego „Na Początku Było Słowo” jest Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie.

II. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

1. Cele konkursu

- popularyzacja poezji wśród młodzieży,
- rozpoznawanie i doskonalenie wyrażania emocji poprzez słowo poetyckie,
- kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka polskiego,
- budowanie kompetencji językowych poprzez podwyższenie sprawności w posługiwaniu się językiem ojczystym,
- promowanie młodych twórców,
- wspieranie młodych talentów.


2. Zasady konkursu

§ 1

Konkurs ma zasięg wojewódzki.

§ 2

Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, klas III gimnazjum oraz klas VII i VIII szkoły podstawowej, którzy próbują swoich sił w tworzeniu poezji.

§ 3

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest przesłanie zestawu składającego się z trzech wierszy w formie elektronicznej w terminie do 15 marca 2019 r.
2. Tematyka i forma utworów jest dowolna.
3. Praca konkursowe muszą być samodzielne, wcześniej niepublikowane i nienagradzane.
4. Jeden autor może nadesłać tylko 1 zestaw.
5. Do zestawu wierszy należy dołączyć:
a) wypełnioną komputerowo kartę zgłoszenia (załącznik nr 1)
b) skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z RODO – w wypadku uczniów niepełnoletnich wypełniają rodzice (załącznik nr 2),
c) skan wypełnionej i podpisanej zgody na udział w Konkursie oraz na publikację wizerunku, imienia, nazwiska i utworów – w wypadku ucznia niepełnoletniego wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni (odpowiednio załącznik nr 3 lub 4).
UWAGA! Oryginalnie wypełnione dokumenty należy zachować.
6. Prace należy przesyłać na adres:
kadyjewska@op.pl
W temacie wiadomości należy umieścić nazwę konkursu (Na Początku Było Słowo).
7. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację zwycięskich i wyróżnionych wierszy na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie (https://zs2.rzeszow.pl/) i na blogu Biblioteki Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie (http://biblioblogzs2.blogspot.com/).

§ 4

Jury wyłoni zwycięzców w terminie do 20 marca 2019 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie (https://zs2.rzeszow.pl/) i na blogu Biblioteki Zespołu Szkół nr 2 (http://biblioblogzs2.blogspot.com/). Szkoły, do których uczęszczają laureaci, zostaną powiadomione mailowo lub/i telefonicznie. Uroczysty finał Konkursu odbędzie się w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie 26 marca 2019 r.

§ 5

Kryteria oceniania prac:
- poziom literacki wierszy,
- oryginalność ujęcia tematu,
- samodzielność,
- poprawność językowa.

§ 6

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Zwycięzców wyłoni jury.
2. Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród połączona z prezentacją wierszy odbędzie się 26 marca 2019 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie.

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy, że:
- administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie,
- dane osobowe uczniów będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu (listy uczestników, listy laureatów, materiały zdjęciowe),
- zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem,
- kategorie wymaganych danych osobowych: imię i nazwisko, szkoła, klasa, wizerunek, w przypadku uczniów poniżej 18 roku życia danymi uzupełniającymi będą: imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów).

§ 6

Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację wizerunku oraz utworu/utworów uczestnika.Załącznik nr 1KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
DO KONKURSU POETYCKIEGO „NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO”

imię i nazwisko ucznia

klasa

wiek

nazwa i adres szkoły

adres e-mail szkoły

numer telefonu szkoły

imię i nazwisko nauczyciela
zgłaszającego ucznia

Załącznik nr 2OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych (RODO) niezbędnych do prawidłowej realizacji Konkursu Poetyckiego „Na Początku Było Słowo”.
………………………………………                                  ……………………………………
miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis
Załącznik nr 3OŚWIADCZENIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie Poetyckim „Na Początku Było Słowo” oraz na publikację mojego wizerunku, imienia, nazwiska i utworów na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie i na blogu biblioteki szkolnej. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu.………………………………………                                  ……………………………………
miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis


Załącznik nr 4OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………………………………………………….................

uczęszczającego do klasy ……………… w szkole …………………………………………………………………………………….

w Konkursie Poetyckim „Na Początku Było Słowo” oraz na publikację jego wizerunku, imienia, nazwiska i utworów na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana i na blogu biblioteki szkolnej. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu………………………………………                                  ……………………………………
miejscowość, data                                                                                    czytelny podpisBrak komentarzy:

Prześlij komentarz