wtorek, 20 marca 2018

34. Stylizacja językowa


STYLIZACJA JĘZYKOWA


Stylizacja językowa to świadomy zabieg artystyczny, który wyraża się w upodobnianiu wypowiedzi do określonego stylu charakterystycznego dla tekstów gwarowych, archaicznych, środowiskowych itp.

Rodzaje stylizacji:

- archaizacja,
- stylizacja biblijna,
- dialektyzacja,
- poetyzacja,
- stylizacja środowiskowa.

Archaizacja

Jest to wprowadzanie do wypowiedzi archaizmów, czyli wyrażeń i konstrukcji zdaniowych charakterystycznych dla dawnych tekstów. Celem takiego zabiegu jest uprawdopodobnienie tekstu, nadanie mu określonego kolorytu. Taki zabieg stosował np. Henryk Sienkiewicz, pisząc „Trylogię”.

Stylizacja biblijna

Polega na upodobnieniu języka ogólnego do języka Biblii, np. za pomocą charakterystycznych zwrotów: „zaprawdę, powiadam ci”.

Dialektyzacja

Jest to upodobnienie języka utworu do gwary ludowej pod względem słownictwa, frazeologii, gramatyki i wymowy, np. w „Chłopach” W. S. Reymonta.

Poetyzacja

Inaczej liryzacja tekstu. Polega na nadaniu prozie cech poetyckich. Zabieg ten można osiągnąć, nasycając język prozy licznymi środkami artystycznymi.

Stylizacja środowiskowa

Jest to upodobnienie języka ogólnopolskiego do określonych środowisk miejskich lub zawodowych, np. gwara młodzieżowa, slang miejski, żargon lekarski, gwara więzienna itp.

Bibliografia:
1. Język polski. Vademecum maturalne, Operon, Gdynia 2009.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz